Konkurs plastyczny online

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie zaprasza dzieci w wieku 3 – 10 lat do udziału w Konkursie Plastycznym Online ,,Wiosna wokół nas’’. Zainteresowanych zachęcamy do samodzielnego wykonania prac oddających kolorystykę, nastrój i klimat obecnej pory roku.

CELE KONKURSU

Rozwijanie wyobraźni dzieci oraz wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem otaczającego świata

Rozwijanie zdolności i uzdolnień manualnych oraz twórczych

Pobudzanie do kreatywnego poszukiwania środków wyrazu artystycznego

Motywowanie do podejmowania aktywności artystycznej oraz czerpanie radości z efektów własnej pracy

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonywać indywidualnie (opiekun prawny uczestnika) lub za pośrednictwem instytucji delegującej (przedszkole, szkoła, placówka wychowania pozaszkolnego, instytucje kultury)

FORMA I KRYTERIA OCENY

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w dowolnej technice plastycznej płaskiej (np. farby, kredki, wydzieranki), w formacie A3. Dopuszcza się łączenie różnych technik plastycznych.

Jury powołane przez organizatora będzie oceniać estetykę i samodzielność wykonania pracy, jej oryginalność, interpretację tematu oraz walory artystyczne.

KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria : dzieci w wieku przedszkolnym ( 3 – 5 lat)

II kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym ( 6 – 7 lat)

III kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych (od 8 do 10 roku życia)

WAŻNE TERMINY

Termin składania prac upływa z dniem: 12 maja br.     

Zdjęcie pracy w formacie jpg o minimalnej rozdzielczości 1782 x 2520 pikseli , w orientacji poziomej lub pionowej, należy przesłać na adres e-mail organizatora mok.ozorkow@poczta.fm z dopiskiem ,,Wiosna wokół nas’’

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 19 maja br.

SPOSÓB PREZENTACJI PRAC

Wyniki konkursu (podanie imienia, nazwiska i wieku autora pracy) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, zaś prace laureatów zostaną przedstawione w formie prezentacji multimedialnej.

Opiekunowie prawni uczestników konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych oraz prezentację prac podczas wystawy online

Autorzy nadesłanych prac udzielają Organizatorowi konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania prac w formie prezentacji multimedialnej na stronie Organizatora oraz wykorzystywania ich na wszelkich polach eksploatacji dla celów promocyjnych związanych z Konkursem.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez opiekuna prawnego Autora pracy zgody na warunki niniejszego Regulaminu

NAGRODY

Jury przyzna I,II,III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać następujących informacji: imię i nazwisko uczestnika, wiek, instytucja delegująca, dane kontaktowe opiekuna oraz plik w formacie jpg z pracą konkursową       Szczegółowych informacji udziela instruktor d/s kultury Małgorzata Eljasik tel. (42) 710-31-18 lub (42)710-31-19. Z organizatorem Konkursu można kontaktować się także mailowo wysyłając wiadomość na adres: e-mail mok.ozorkow@poczta.fm