Ochrona danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla odbiorców oferty MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OZORKOWIE
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE z siedzibą w Ozorkowie, ul. WYSZYŃSKIEGO 43 A
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych w MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W OZORKOWIE, którym jest
Magdalena Zagozda, e-mail: doradcaido@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie tj. zajęcia w kołach, klubach i zespołach zainteresowań, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
a) imiona i nazwiska;
b) adres do korespondencji;
c) nr PESEL lub data urodzenia;
d) nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany, za pomocą edytora tekstu lub grafiki.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie krócej niż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz korzystał/a z form działalności statutowej oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. Po tym okresie wszystkie dane zostaną trwale usunięte.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.