Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mokozorkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików: informacje w postaci artykułów, filmów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed 23.09.2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,

– brak opisów alternatywnych dla treści graficznych.

– brak podpisów treści wideo,

– brak mapy serwisu,

– niektóre linki w treści zawierają fragmenty adresu URL.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Ewa Kruszyńska

adres e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm
numer telefonu – 42 710 31 18

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie prowadzi jedno wejście główne z podjazdem dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest hol, szatnia, sekretariat oraz sala widowiskowa.

Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na parkingu, nieopodal wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja mobilna

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej